Company Profile(th)

 

ชื่อกิจการ :
บริษัท  บางกอกตลาดข้าวไทย  จำกัด
BANGKOK THAI RICE MARKET COMPANY LIMITED
ที่ตั้งสำนักงาน :

554/8-9 ซอยไสวสุวรรณ

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545071066

โทรศัพท์ +66 (0) 2556-1108-9

โทรสาร  +66 (0) 2556-1107

Website : http://www.b-herbs.com

E-mail   : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Fan Page Facebook : https://www.facebook.com/bherbsclub

ที่ตั้งโรงงาน : 548/14-15 ซอยไสวสุวรรณ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ประเภทอุตสาหกรรม :
ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมสุขภาพจากธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ข้าว , ธัญพืช และสมุนไพรตราบีเฮิร์บ (B-HERBS)
กำลังการผลิต : 100 ตัน ต่อเดือน
เงินลงทุนในโครงการ :
รวมประมาณ   30,000,000บาท
จดทะเบียนกิจการ :
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
เริ่มดำเนินกิจการ :
วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2549
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท
ผู้บริหารหลัก :

นางสาวภัสนันท์ พิฤทธิ์บูรณะ (กรรมการผู้จัดการ)

นายวิชัย พจนสุวรรณกุล (ผู้จัดการฝ่ายตลาด)

ดร. ประคองศิริ บุญคง (ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ )

 

 

ประวัติความเป็นมาของกิจการ

บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2545

ผลิตภัณฑ์ข้าวเคลือบสมุนไพรของบริษัทฯได้ทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยศูนย์พัฒนาธุรกิจรัฐร่วมเอกชน (ศ.ร.อ) ภายใต้โครงการ “ข้าวเคลือบสมุนไพร”  เมื่อปีพ.ศ. 2546 และทำการวิจัยเสร็จสิ้นในปีพ.ศ.2547 และได้รับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ต่อมาได้นำงานวิจัยและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ และก่อสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อการผลิต (Pilot Plant) ในปี พ.ศ. 2548 แล้วเสร็จจนสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกทำการทดสอบตลาดได้ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2549 ได้ดำเนินการด้านการผลิต และการตลาดต่อเนื่องมาโดยตลอด ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 บริษัทได้ร่วมทุนงานวิจัยข้าวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “โครงการข้าวเคลือบแร่ธาตุ” และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตในปี พ.ศ.2557  ทั้งสองโครงการดังกล่าวนี้บริษัทได้รับสิทธิ์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเพียง รายเดียวในประเทศจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
บริษัทฯจะเป็นผู้นำระดับประเทศในการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าว, ธัญพืช และสมุนไพรภายใต้แบรนบีเฮิร์บ (B-HERBS) ภายในปี พ.ศ. 2562 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

พันธกิจ (Mission)
• ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวและสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นข้าวเคลือบสมุนไพร, โจ๊กสมุนไพร
• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคอาหารสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค

• ส่งเสริมเกษตรกรเพราะปลูกข้าว, ธัญพืช , และสมุนไพร โดยร่วมกับเกษตรของจังหวัดต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายขอรัฐบาล
• สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชผลทางการเกษตรในประเทศ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยให้เข้มแข็งมีรายได้เพิ่ม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

• บริษัทขยายช่องทางจัดจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

•การประชาสัมพันธ์องค์กรโดยบริษัทเข้าเป็นสมาชิกกับหน่วยงานภาครัฐ

เช่น มหาวิทยาลัย , สสว. , OTOP เป็นต้น

เป้าหมาย (Objective)

•สร้างผลิตภัณฑ์ข้าวเคลือบสมุนไพรให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคภายใน 1 ปี

•ยอดขายข้าวเคลือบสมุนไพร 50 ล้านในปีแรก มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 7 %

•มีอัตรากำไรสุทธิมากกว่า 8 % ของรายได้ในแต่ละปี และสามารถจ่ายปันผลได้ภายใน 3 ปี

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตและความสำเร็จของบริษัท ได้แก่
•สินค้ามีคุณภาพดี และได้มาตรฐาน
•สินค้ามีคุณค่าต่อผู้บริโภค
•สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ
•มีฐานลูกค้าอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งกลุ่มผู้รักสุขภาพ กลุ่มผู้บริโภคอาหาร มังสวิรัติ และกลุ่มผู้บริโภคอาหารชีวจิต

• มีช่องทางจัดจำหน่ายอยู่มากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 

กลยุทธ์ (Strategies)

•บริษัทจะใช้การเข้าถึงช่องทางจำหน่ายในต่างประเทศ ที่รู้จักและคุ้นเคยกับการบริโภคข้าวหอมมะลิจากประเทศไทยอยู่แล้ว โดยเน้นให้เห็นถึงคุณค่าสมุนไพรไทยที่เคลือบบนเมล็ดข้าว สำหรับตลาดในประเทศจะเน้นช่องทางตรงในการติดต่อกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก เช่น ร้านขายอาหารเสริมของคนรักสุขภาพ ร้านค้าเครือข่ายของสันติอโศกที่นิยมการบริโภคอาหารมังสวิรัติ รวมถึงโรงแรมระดับชั้นนำและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ

•บริษัทเน้นการหาวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค และเป็นการสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการรับประทานอาหารเสริมสุขภาพ

 

บริการของ B-HERBS

1. การผลิตสินค้าได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และปริมาณตามคำสั่งซื้อ
2. การขนส่งถึงลูกค้า สามารถส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ

 

3. บริษัทฯ รับจ้างผลิตสินค้า Origianal Equiment Manufacturer (OEM)


4. ออกแบบบรรจุภัณฑ์

 

 

5. การออกแบบชั้นวางสินค้า

 

 

6. การรับประกันสินค้า / เปลี่ยนสินค้า / คืนสินค้า (เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท)

คู่ค้าของ B-herbs

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus)

 

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

 


บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า

 


บิ๊กซี มาร์เก็ต

 


• บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด (MAX VALUE)


 

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (TOPs)
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Friday)

• บริษัท ไทนิชิกาวา อินเตอร์เนชั่นเนล จํากัด

• บริษัท คิงเพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จํากัด (King Power)

• กลุ่มโรงแรมระดับชั้นนำของประเทศ ได้แก่

- บริษัท ที พี สุรินทร์ บีช โฮเต็ล จำกัด

- ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

- บริษัท ลากูน่า บันยัน ทรี จำกัด เป็นต้น

Company Profile(th)